## <span style="color: rgb(255, 0, 0)、">中央[女铁匠]处可进行以下道具兑换 | 兑换道具 | 需要材料| |---------------------|--------------------| | 魔人内丹 | 装备碎片 2000个、金元 200个 | | 冰玉 | 装备碎片 600个、金元 60个 | | 天神灵符 1个 | 装备碎片 200个、金元 20个 | | 金铜弥勒菩萨 1个| 装备碎片 200个、金元 20个 | | 圣灵卷轴 1个 | 装备碎片 200个、金元 20个 | | 大丸丹 1个 | 大丸丹碎片:20、金元 1个 | | 高丽红参 1个 | 高丽红参碎片:20、金元 1个 | | 千年山参 1个 | 千年山参碎片:20、金元 2个 | | 玉露丸 1个 | 装备碎片:2、钱币:200 |